Statut

STATUT FUNDACJI POLSKI INSTYTUT FILANTROPII


Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą „Polski Instytut Filantropii”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona w 2015 roku przez Roberta Kawałko, aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Tamarą Joanną Żurakowską w Warszawie za numerem repertorium A 5967/2015. Założyciel Fundacji zwany jest w dalszej części statutu „Fundatorem”.
2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn. zm.),
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. nr 96, poz. 873), innych przepisach prawa polskiego oraz w niniejszym statucie.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach prawnych.

§3
Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.


Cele i formy działania

§4
Misją Fundacji jest rozwój dobroczynności i wzmacnianie solidarności między ludźmi poprzez działania filantropijne i edukacyjne.
Celami Fundacji są:

1) wspieranie rozwoju dobroczynności,
2) promocja idei społecznej odpowiedzialności osób oraz środowisk społecznych i biznesowych,
3) edukacja w zakresie dobroczynności na wszystkich obszarach życia społecznego,
4) propagowanie cnót i wartości obywatelskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z potrzebującymi,
5) działania na rzecz dialogu i współpracy między różnymi grupami społecznymi,
6) wywieranie wpływu na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi dobroczynności.

§5
1. Fundacja realizuje cele przez:
1) prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych oraz edukacyjnych promujących dobroczynność i filantropię, prowadzących do rozwoju postaw dobroczynnych i obywatelskich oraz promujących misję i cele Fundacji,
2) organizowanie zbiórek pieniężnych na finansowanie celów statutowych oraz na rzecz innych organizacji i inicjatyw społecznych,
3) pomoc rzeczową i finansową dla potrzebujących w Polsce i za granicą,
4) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, stypendiów, staży indywidualnych, kursów, doradztwa i wszelkich form edukacji,
5) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji,
6) prowadzenie i finansowanie badań naukowych dotyczących spraw społecznych i ekonomicznych, a w szczególności spraw związanych
z finansowym aspektem dobroczynności oraz 
technik zbierania środków finansowych,
7) organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy.

Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich 
działaniach wymienionych w ust. 1.1)-1.7).

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi i osobami dla osiągania celów statutowych fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, jak również przekazywania zgromadzonych funduszy. Współpraca taka może dotyczyć wspólnego realizowania projektów zgodnych ze statutem Fundacji.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.


Organy Fundacji

§6
Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Fundacji.

§7
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa (w przypadku Zarządu co najmniej dwuosobowego), i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie powyższego uprawnienia. W takim przypadku osoba prawna działa przez swoje organy.
2. Fundator może być członkiem Zarządu. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają: Prezes samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu
i pełnomocnik powołany przez Zarząd. W sprawach 
powodujących zobowiązania finansowe o wartości powyżej 50 000 zł oświadczenia woli składa
dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes działając łącznie z drugim członkiem Zarządu.
4. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji zgodnie z postanowieniami statutu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
4) tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji,
5) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
6) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami finansowymi i rzeczowymi Fundacji,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
8) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
9) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody,
10) powoływanie Dyrektora Fundacji.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Pełnomocnikiem może być również Dyrektor Fundacji.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, na adresy wskazane przez członków Zarządu, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
10. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
11. Zarząd może opracować Regulamin Pracy Zarządu określający strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu.

§ 8
1. Wszelkie czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu może wykonywać Dyrektor Fundacji.
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes, a akceptuje Zarząd.
5. Administracja Zarządu prowadzona jest przez biuro Fundacji.
6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

§ 9
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez Fundatora.
2. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, lub w innym takim stosunku, który może wywołać podejrzenie braku bezstronności,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie pełnią swoje funkcje w Radzie Fundacji honorowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych. Do zadań Rady należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez Zarząd,
3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
5. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek trzech członków Rady lub na wniosek Zarządu.
6. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 3% członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
7. Rada może opracować regulamin pracy Rady Fundacji.


Majątek i dochody Fundacji

§10
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 1.000 złotych polskich (tysiąc złotych), które przekazane zostają na Fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny, zdeponowany na oprocentowanym rachunku bankowym, przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat Fundacji, a kwoty należne z tytułu jego oprocentowania – na finansowanie działalności Fundacji.
3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11
1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
1) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
2) darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
3) środki pochodzące z darów, zbiórek i imprez publicznych,
4) dochody z działalności gospodarczej (jeśli Fundacja ją prowadzi),
5) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
6) odsetki bankowe,
7) dochody z funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
8) środki pieniężne i spadki przekazywane przez indywidualnych darczyńców polskich i zagranicznych,
9) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
10) środki z odsetek i depozytów bankowych,
11) środki pochodzące z dotacji i subwencji oraz dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
12) środki z dofinansowań pochodzących od organów i jednostek samorządu terytorialnego, ministerstw i innych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów,
13) środki pochodzące z dofinansowań przyznawanych przez fundacje działające na terenie Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami,
14) środki pochodzące z grantów przyznawanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym dewizowego.

§12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W pozostałych przypadkach Fundacja spadek odrzuca, a oświadczenie woli w tym przedmiocie składa Zarząd.

§ 13
1. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników lub osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Postanowienia końcowe

§14
Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga decyzji Rady Fundacji na wniosek Zarządu.

§15
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

§16
Fundator niniejszym, stosownie do postanowień art. 5 ust. 2 ustawy o fundacjach wskazuje jako ministra właściwego ze względu na cele fundacji – Ministra właściwego do spraw administracji i cyfryzacji.

§17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Fundator w drodze własnej decyzji.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatora.
4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Fundator, a w przypadku jego śmierci Przewodniczący Rady Fundacji. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.

§18
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pobierz statut Fundacji PIF